Tin Tin      Tin Tin

Previous Next
Yacht name: Tin Tin
Length: 137 ft 9 • 42 m
Year: 2008
Builder: Baglietto • #10200

Photo: monacoeye • Varazze • February 2008