Alysia      Alysia

Previous Next
Yacht name: Alysia
Length: 279 ft • 85 m
Year: 2004
Builder: Neorion

Sisterships: Delma • Alysia

Photo: NT • Monaco • 2008