Wayfarer      



SY Wayfarer, classic sailing yacht, seen at the Monaco Yacht Show, during Classic Week 2007

Previous Next





SY Wayfarer, classic sailing yacht, seen at the Monaco Yacht Show, during Classic Week 2007.