Previous Previous Home Next Next Carpe Diem    1/1

Carpe DiemYacht name: Carpe Diem
Formerly: Imagine
Length: 150 ft • 45.7 m
Year: 2002
Builder: Trinity

Photo: Robert Paylor • St Barths • January 2007

Sisterships: Carpe DiemMy Iris • Cakewalk